Thư viện MSP430 PCA9685, module Bluetooth HC-05

posted in: Vi điều khiển | 0

Mạch điều khiển 16 Chanel PWM PCA9685 có thể xuất ra đồng thời 16 xung PWM từ 16 cổng khác nhau thông qua giao tiếp I2C sử dụng IC PCA9685, có thể điều khiển đồng thời 16 servo. Dùng làm cánh tay robot, robot nhện…

Hình 1. Sơ đồ nối dây

Bạn có thể thay HC-05 bằng bất cứ mạch dùng giao tiếp UART như arduino, esp,..

Để điều khiển Servo bạn dùng lệnh này.

PCA9685_u16ChangeServoDegree_MG90(góc,servo thứ (0-15));

Để so sánh tín hiệu đọc được từ HC-05 và thực hiện lệnh bạn sửa đoạn code này và thêm hàm bạn cần thực hiện vào.

 __bis_SR_register(LPM0_bits); //Chờ để đọc lệnh, không xóa dòng này
          //Đọc và so sánh lệnh
          if (rxBuffer == '1') P1OUT |= 0x01; //rxBuffer là dữ liệu đọc được từ HC-05
          if (rxBuffer == '0') P1OUT &= ~0x01;  // P1.0
Tải về

Dự án demo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.