Hệ điều hành FreeRTOS cho Arduino, chạy song song nhiều tiến trình

posted in: Vi điều khiển | 0

1. Giới thiệu

Ở bài trước mình đã hướng dẫn về cách dùng ngắt timer để tạo đa tiến trình, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách tạo đa tiến trình đơn giản hơn. Đó là dùng hệ điều hành FreeRTOS. رهان مباشر

FreeRTOS là một hệ điều hành nhúng thời gian thực (Real Time Operating System) mã nguồn mở được phát triển bởi Real Time Engineers Ltd, sáng lập và sở hữu bởi Richard Barry. FreeRTOS được thiết kế phù hợp cho nhiều hệ nhúng nhỏ gọn vì nó chỉ triển khai rất ít các chức năng như: cơ chế quản lý bộ nhớ và tác vụ cơ bản, các hàm API quan trọng cho cơ chế đồng bộ. سلوتس اون لاين Nó không cung cấp sẵn các giao tiếp mạng, drivers, hay hệ thống quản lý tệp (file system) như những hệ điều hành nhúng cao cấp khác. Tuy vậy, FreeRTOS có nhiều ưu điểm, hỗ trợ nhiều kiến trúc vi điều khiển khác nhau, kích thước nhỏ gọn (4.3 Kbytes sau khi biên dịch trên Arduino), được viết bằng ngôn ngữ C và có thể sử dụng, phát triển với nhiều trình biên dịch C khác nhau (GCC, OpenWatcom, Keil, IAR, Eclipse, …), cho phép không giới hạn các tác vụ chạy đồng thời, không hạn chế quyền ưu tiên thực thi, khả năng khai thác phần cứng. Ngoài ra, nó cũng cho phép triển khai các cơ chế điều độ giữa các tiến trình như: queues, counting semaphore, mutexes.

Các bạn vào Include Library -> Manage Library, tìm FreeRTOS và cài đặt là xong phần thư viện

2. Lập trình

Ý tưởng: Tạo chương trình vừa nháy Led chân 12, vừa đọc tín hiệu Analog ở chân A0 và gửi Serial.

#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#define LED_BUILTIN 12
// define two tasks for Blink & AnalogRead
void TaskBlink( void *pvParameters );
void TaskAnalogRead( void *pvParameters );

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 
 // initialize serial communication at 9600 bits per second:
 Serial.begin(9600);
 
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB, on LEONARDO, MICRO, YUN, and other 32u4 based boards.
 }

 // Now set up two tasks to run independently.
 xTaskCreate(
  TaskBlink // Tạo task nháy led
  , "Blink"  // A name just for humans
  , 128 // This stack size can be checked & adjusted by reading the Stack Highwater
  , NULL
  , 2 // Priority, with 3 (configMAX_PRIORITIES - 1) being the highest, and 0 being the lowest. Mức độ ưu tiên
  , NULL );

 xTaskCreate(
  TaskAnalogRead // Tạo task đọc analog
  , "AnalogRead"
  , 128 // Stack size
  , NULL
  , 1 // Priority Mức độ ưu tiên
  , NULL );

 // Now the task scheduler, which takes over control of scheduling individual tasks, is automatically started.
}

void loop()
{
 // Empty. Things are done in Tasks. Để trống vì mọi thứ được thực hiện trong các task
}

/*--------------------------------------------------*/
/*---------------------- Tasks ---------------------*/
/*--------------------------------------------------*/

void TaskBlink(void *pvParameters) // This is a task.
{
 (void) pvParameters;

/*
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, LEONARDO, MEGA, and ZERO 
 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN takes care 
 of use the correct LED pin whatever is the board used.
 
 The MICRO does not have a LED_BUILTIN available. For the MICRO board please substitute
 the LED_BUILTIN definition with either LED_BUILTIN_RX or LED_BUILTIN_TX.
 e.g. pinMode(LED_BUILTIN_RX, OUTPUT); etc.
 
 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
 the Technical Specs of your board at https://www.arduino.cc/en/Main/Products
 
 This example code is in the public domain.

 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 
 modified 2 Sep 2016
 by Arturo Guadalupi
*/

 // initialize digital LED_BUILTIN on pin 13 as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

 for (;;) // A Task shall never return or exit.
 {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  vTaskDelay( 1000 / portTICK_PERIOD_MS ); // wait for one second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  vTaskDelay( 1000 / portTICK_PERIOD_MS ); // wait for one second
 }
}

void TaskAnalogRead(void *pvParameters) // This is a task.
{
 (void) pvParameters;
 
/*
 AnalogReadSerial
 Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor.
 Graphical representation is available using serial plotter (Tools > Serial Plotter menu)
 Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.

 This example code is in the public domain.
*/

 for (;;)
 {
  // read the input on analog pin 0:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  // print out the value you read:
  Serial.println(sensorValue);
  vTaskDelay(1); // one tick delay (15ms) in between reads for stability
 }
}

Với hệ điều hành FreeRTOS bạn sẽ dễ dàng tạo ra các dự án phức tạp mà không cần phải đau đầu vì ngắt timer và đồng bộ code.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.