ESP32 Cam: Nhận diện khuôn mặt

posted in: Vi điều khiển | 0

1. Tạo partitions cho ESP32

Tìm đến thư mục partitions của ESP32 của mình nó nằm ở vị trí “C:\Users\HP\AppData\Local\Arduino15\ packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\ tools\partitions”

Mục đích tạo partitions là để giúp tạo thêm vùng nhớ để lưu các sample ảnh khuôn mặt.

Bạn download file này và copy vào thư mục đó: Tải về

Tiếp theo các bạn vào file boards.txt ở vị trí “C:\Users\HP\AppData\Local\Arduino15\ packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6”

Các bạn chèn đoạn lệnh sau vào và lưu lại.

esp32wrover.menu.PartitionScheme.rzo_partition=Face Recognition (2686976 bytes with OTA)
esp32wrover.menu.PartitionScheme.rzo_partition.build.partitions=rzo_partitions
esp32wrover.menu.PartitionScheme.rzo_partition.upload.maximum_size=2686976

2. Nạp code

Các bạn chọn như sau để nạp:

Tải về dự án

3. Sửa file html

Các bạn tải file html của mình về: Tải về

Các bạn xem đường link này để biết cách sửa.

Mình sửa trên trang https://dannyda. لعبة جاك بوت com/cyberchef/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.