ESP32 Cam – Phần 1: Hướng dẫn nạp code cho ESP32 Cam

posted in: Vi điều khiển | 3

1. Cài đặt board ESP32 trên Arduino IDE

Vào File -> Preferences. Dán dòng này vào Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Vào Tools -> Boards Manager. Tìm ESP32 và cài đặt.

2. Nạp code

Các bạn nối dây như thế này. Nếu nạp không được thì nhớ tháo chip Atmega328 trên Arduino ra. رهان كرة القدم

Các bạn copy đoạn code sau. Nhớ thay bằng wifi và mật khẩu nhà bạn. العاب قمار حقيقي

/*********
 Rui Santos
 Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/
 
 IMPORTANT!!! 
  - Select Board "AI Thinker ESP32-CAM"
  - GPIO 0 must be connected to GND to upload a sketch
  - After connecting GPIO 0 to GND, press the ESP32-CAM on-board RESET button to put your board in flashing mode
 
 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 of this software and associated documentation files.

 The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 copies or substantial portions of the Software.
*********/

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "esp_timer.h"
#include "img_converters.h"
#include "Arduino.h"
#include "fb_gfx.h"
#include "soc/soc.h" //disable brownout problems
#include "soc/rtc_cntl_reg.h" //disable brownout problems
#include "esp_http_server.h"

//Replace with your network credentials
const char* ssid = "AnPhatT2";
const char* password = "50tranquykhoach";

#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"

// This project was tested with the AI Thinker Model, M5STACK PSRAM Model and M5STACK WITHOUT PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM

// Not tested with this model
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT

#if defined(CAMERA_MODEL_WROVER_KIT)
 #define PWDN_GPIO_NUM  -1
 #define RESET_GPIO_NUM  -1
 #define XCLK_GPIO_NUM  21
 #define SIOD_GPIO_NUM  26
 #define SIOC_GPIO_NUM  27
 
 #define Y9_GPIO_NUM   35
 #define Y8_GPIO_NUM   34
 #define Y7_GPIO_NUM   39
 #define Y6_GPIO_NUM   36
 #define Y5_GPIO_NUM   19
 #define Y4_GPIO_NUM   18
 #define Y3_GPIO_NUM    5
 #define Y2_GPIO_NUM    4
 #define VSYNC_GPIO_NUM  25
 #define HREF_GPIO_NUM  23
 #define PCLK_GPIO_NUM  22

#elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM)
 #define PWDN_GPIO_NUM   -1
 #define RESET_GPIO_NUM  15
 #define XCLK_GPIO_NUM   27
 #define SIOD_GPIO_NUM   25
 #define SIOC_GPIO_NUM   23
 
 #define Y9_GPIO_NUM    19
 #define Y8_GPIO_NUM    36
 #define Y7_GPIO_NUM    18
 #define Y6_GPIO_NUM    39
 #define Y5_GPIO_NUM    5
 #define Y4_GPIO_NUM    34
 #define Y3_GPIO_NUM    35
 #define Y2_GPIO_NUM    32
 #define VSYNC_GPIO_NUM  22
 #define HREF_GPIO_NUM   26
 #define PCLK_GPIO_NUM   21

#elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM)
 #define PWDN_GPIO_NUM   -1
 #define RESET_GPIO_NUM  15
 #define XCLK_GPIO_NUM   27
 #define SIOD_GPIO_NUM   25
 #define SIOC_GPIO_NUM   23
 
 #define Y9_GPIO_NUM    19
 #define Y8_GPIO_NUM    36
 #define Y7_GPIO_NUM    18
 #define Y6_GPIO_NUM    39
 #define Y5_GPIO_NUM    5
 #define Y4_GPIO_NUM    34
 #define Y3_GPIO_NUM    35
 #define Y2_GPIO_NUM    17
 #define VSYNC_GPIO_NUM  22
 #define HREF_GPIO_NUM   26
 #define PCLK_GPIO_NUM   21

#elif defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
 #define PWDN_GPIO_NUM   32
 #define RESET_GPIO_NUM  -1
 #define XCLK_GPIO_NUM   0
 #define SIOD_GPIO_NUM   26
 #define SIOC_GPIO_NUM   27
 
 #define Y9_GPIO_NUM    35
 #define Y8_GPIO_NUM    34
 #define Y7_GPIO_NUM    39
 #define Y6_GPIO_NUM    36
 #define Y5_GPIO_NUM    21
 #define Y4_GPIO_NUM    19
 #define Y3_GPIO_NUM    18
 #define Y2_GPIO_NUM    5
 #define VSYNC_GPIO_NUM  25
 #define HREF_GPIO_NUM   23
 #define PCLK_GPIO_NUM   22
#else
 #error "Camera model not selected"
#endif

static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";

httpd_handle_t stream_httpd = NULL;

static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
 camera_fb_t * fb = NULL;
 esp_err_t res = ESP_OK;
 size_t _jpg_buf_len = 0;
 uint8_t * _jpg_buf = NULL;
 char * part_buf[64];

 res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
 if(res != ESP_OK){
  return res;
 }

 while(true){
  fb = esp_camera_fb_get();
  if (!fb) {
   Serial.println("Camera capture failed");
   res = ESP_FAIL;
  } else {
   if(fb->width > 400){
    if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
     bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
     esp_camera_fb_return(fb);
     fb = NULL;
     if(!jpeg_converted){
      Serial.println("JPEG compression failed");
      res = ESP_FAIL;
     }
    } else {
     _jpg_buf_len = fb->len;
     _jpg_buf = fb->buf;
    }
   }
  }
  if(res == ESP_OK){
   size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
   res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);
  }
  if(res == ESP_OK){
   res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
  }
  if(res == ESP_OK){
   res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
  }
  if(fb){
   esp_camera_fb_return(fb);
   fb = NULL;
   _jpg_buf = NULL;
  } else if(_jpg_buf){
   free(_jpg_buf);
   _jpg_buf = NULL;
  }
  if(res != ESP_OK){
   break;
  }
  //Serial.printf("MJPG: %uB\n",(uint32_t)(_jpg_buf_len));
 }
 return res;
}

void startCameraServer(){
 httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
 config.server_port = 80;

 httpd_uri_t index_uri = {
  .uri    = "/",
  .method  = HTTP_GET,
  .handler  = stream_handler,
  .user_ctx = NULL
 };
 
 //Serial.printf("Starting web server on port: '%d'\n", config.server_port);
 if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
  httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &index_uri);
 }
}

void setup() {
 WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector
 
 Serial.begin(115200);
 Serial.setDebugOutput(false);
 
 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; 
 
 if(psramFound()){
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 }
 
 // Camera init
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 }
 // Wi-Fi connection
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 
 Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 
 // Start streaming web server
 startCameraServer();
}

void loop() {
 delay(1);
}

Cấu hình nạp

Khi nạp xong các bạn rút dây GPIO0 trên ESP32 Cam ra và nhấn nút reset trên ESP32.

Các bạn vào địa chỉ trên thông báo có dạng “192. موقع 365 168…..” để vào xem hình ảnh stream của camera.

3 Responses

 1. Bình

  ets Jun 8 2016 00:22:57

  rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
  waiting for download
  ets Jun 8 2016 00:22:57

  rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  flash read err, 1000
  ets_main.c 371
  ets Jun 8 2016 00:22:57

  rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:2
  load:0x3fff0030,len:1420
  ho 0 tail 12 room 4
  load:0x40078000,len:13512
  ho 0 tail 12 room 4
  load:0x40080400,len:3604
  entry 0x400805f0
  E (200) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
  E (324) cam_hal: cam_dma_config(280): frame buffer malloc failed
  E (325) cam_hal: cam_config(364): cam_dma_config failed
  E (325) camera: Camera config failed with error 0xffffffff
  Camera init failed with error 0xffffffff
  hiện tại sau khi em nhấn nút reset thì xuất hiện lỗi này và không hiện đại chỉ IP để truy cập camera. Anh / chị giúp em với ạ

  • VanKhuong

   Hình như là chưa nạp được ấy bạn. Khi nào nó chạy phần trăm là nó đang nạp. Bạn nhớ cắm dây đúng và rút chip atmega 328 trên arduino ra. Có thể hơi khó nạp vì nguồn của arduino có thể không đủ dòng cho esp32. Nhớ thử lại nhiều lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *